top of page

Sähköskootterin/sähköpotkulaudan vakuuttaminen

Kysymyksiä ja vastauksia uuteen 1.6.2024 tulleeseen liikennevakuutuslakiin.

kaatunuvuokralauta.JPG

Laki on vähän sekava ja ajattelimme selventää sitä helpoilla ja selkeillä kysymyksillä niin, että pähkinänkuori aukeaa jokaiselle selvemmäksi.

Kysymyksiimme vastasi:

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti

Kysymyksiä ja vastauksia sähköisistä liikkumisvälineistä

Liikennevakuutuslaki (460/2016) uudistui 1.6.2024. Lakimuutos perustuu 24.11.2021 annettuun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2021/2118 liikennevakuutusdirektiivin
(2009/103/EY) muuttamisesta.
Liikennevakuutus on lakisääteinen vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on taata kattava
vakuutusturva ajoneuvon käyttämisestä aiheutuneiden henkilö- ja omaisuusvahinkojen varalta.
Lisäksi liikennevakuutus on vastuuvakuutusturva vahingon aiheuttajille heille muuten syntyvän
vahingonkorvausvastuun varalta. Vakuuttamisvelvollisten ajoneuvojen omistajat ja haltijat
rahoittavat vakuutusmaksujen kautta vahinkoa kärsineille maksettavat korvaukset.
Ajoneuvon liikennevakuuttamisvelvollisuus ja tieliikennekelpoisuus ovat kaksi toisistaan erillistä
asiaa. Ajoneuvo voi olla liikennevakuutettava, vaikka sillä ei voisi ajaa tieliikenteessä.
Liikennevakuutuksista säädetään liikennevakuutuslaissa, ajoneuvoista ajoneuvolaissa
(82/2021) ja kaksi- ja kolmipyöräisistä ajoneuvoista tarkemmin L-luokan puiteasetuksessa
(168/2013). Ajoneuvot myös määritellään liikennevakuutuslaissa ja ajoneuvolaissa keskenään
eri tavalla. Tieliikenteestä puolestaan säädetään tieliikennelaissa (729/2018) ja
maastoliikenteestä maastoliikennelaissa (1710/1995).
Merkittävä osa tieliikennekelpoisista sähköisistä liikkumisvälineistä luokitellaan kevyiksi
sähköajoneuvoiksi, joiden rakenteellinen nopeus voi olla enintään 25 km/h ja eteenpäin vievien
moottoreiden yhteenlaskettu jatkuva nimellisteho enintään 1000 W. Sähköpotkulauta ei ole
ajoneuvoluokka: sähköpotkulaudaksi kutsuttava kulkuväline voi teknisten ominaisuuksiensa
perusteella rinnastua useampaan eri tienkäyttäjäryhmään.
Liikennevakuutuskeskuksella (LVK) on erinomainen testi ajoneuvon
liikennevakuuttamisvelvollisuuden selvittämiseen. Testi lyötyy osoitteesta: hurinatesti.fi

Mitkä kaikki kulkuvälineet tarvitsevat liikennevakuutuksen?

Liikennevakuutuslaissa ajoneuvolla tarkoitetaan sellaista moottoriajoneuvoa, joka kulkee
mekaanisella voimalla maata mutta ei raiteita pitkin, ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on
yli 25 km/h tai suurin nettopaino yli 25 kg, sekä painosta riippumatta vuokrattua
sähköpotkulautaa, sekä kytkettyä tai irrallista perävaunua. Nämä kaikki on liikennevakuutettava,
ellei liikennevakuutuslaissa toisin säädetä.

Mitä liikennevakuutus korvaa ja mitä se ei korvaa?

Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa liikennevahingossa aiheutuneet henkilövahingot sekä
ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot. Liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvolle tai
tässä ajoneuvossa olevalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Näitä vahinkoja voidaan
korvata esimerkiksi vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta eli kaskovakuutuksesta. Lisäksi
vuokratun sähköpotkulaudan kuljettajalle aiheutuneesta henkilövahingosta korvataan
vuokratun sähköpotkulaudan vakuutuksesta ainoastaan sairaanhoitokustannukset.

 

Miksi myös yksityiskäytössä olevat kevyet sähköajoneuvot täytyy liikennevakuuttaa?
Liikennevakuutuslain lähtökohta on, että kaikki laissa tarkoitetut ajoneuvot on
liikennevakuutettava niiden omistajasta riippumatta. Lakiin tehdyillä muutoksilla kuitenkin
haluttiin erikseen ehkäistä elinkeinonharjoittajien sähköpotkulautojen painon tiputtaminen, joka
olisi voinut johtaa turvaominaisuuksien karsimiseen.

Miksi enintään 25 kg painavat kevyet sähköajoneuvot on jätetty
liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolelle?

Liikennevakuutusdirektiivin muutoksen yhteydessä todettiin uusien kulkuvälinetyyppien
markkinoille tulo ja että nämä olisi huomioitava myös direktiivin ajoneuvon määritelmässä. Osa
näistä ajoneuvoista on pienempiä, joten pidettiin epätodennäköisempänä, että ne aiheuttaisivat
merkittäviä henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Liikennevakuutettavan ajoneuvon nettopainon
osalta direktiivi määritteli rajaksi 25 kg ja tämä sama raja tuli myös liikennevakuutuslakiin.

24 kg painava ja 25 km/h kulkeva sähköpotkulauta, jonka nimellisteho on 800 W, mutta enimmäisteho/piikkiteho on 1200 W.

Onko ajoneuvo liikennevakuutettava, koska enimmäisteho on yli
1000 W?

Ei. Liikennevakuuttamisvelvollisuus on 1.6.2024 alkaen sidottu ajoneuvon rakenteelliseen
nopeuteen ja nettopainoon, ei moottoritehoon. Ajoneuvolain mukaisesti kevyen
sähköajoneuvon eteenpäin vievien moottoreiden suurin yhteenlaskettu jatkuva nimellisteho voi
olla enintään 1000 W ja rakenteellinen nopeus enintään 25 km/h. Hetkellinen teho voi olla yli
1000 W. Esimerkin ajoneuvo siis sopii kevyen sähköajoneuvon määritelmään, mutta ei ole
painonsa vuoksi liikennevakuuttamisvelvollisuuden piirissä.

Sähköpotkulauta, jossa on edessä sekä takana nimellisteholtaan 1000 W moottorit.

Lauta painaa 30 kg ja kulkee 25 km/h.

Pitääkö ajoneuvo liikennevakuuttaa ja voiko sillä ajaa
tieliikenteessä?

Pitää liikennevakuuttaa, mutta ei voi ajaa tieliikenteessä. Yhteenlaskettu nimellisteho ylittää
ajoneuvolaissa kevyelle sähköajoneuvolle asetetun rajan (1000 W), joten se pitää
tieliikennekäytössä rekisteröidä vähintään mopoksi (ajoneuvoluokka L1e-B), mikä ei
käytännössä yleensä ole mahdollista. Vaikka esimerkin ajoneuvolla ei ajaisi tieliikenteessä pitää
se silti liikennevakuuttaa, koska 25 kg painoraja ylittyy ja liikennevakuutuslaissa tarkoitettu
liikenne ei rajaudu pelkästään tieliikennelain piirissä olevaan tieliikenteeseen.

Missä ajaminen on sallittua, jos on vakuuttanut tehokkaan sekä painavan sähköisen
liikkumisvälineen, johon vakuutuksia kuitenkin myydään?

Esimerkiksi maastossa. Teholtaan yli 1000 W tai rakenteelliselta nopeudeltaan yli 25 km/h
kulkuväline kuitenkin on teknisten ominaisuuksiensa vuoksi moottorikäyttöinen ajoneuvo,
jollaisella ajaminen maastossa vaatii aina maanomistajan luvan, maastoliikennelaissa
mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Mitä seurauksia on liikennevakuutetulla kevyellä sähköajoneuvolla alkoholin vaikutuksen
alaisena ajamisesta?

Valvontaan liittyviä kysymyksiä ratkaisee viranomainen ja viime kädessä tuomioistuin, mutta
tällä hetkellä rikoslaissa (39/1889) säädetään kevyen sähköajoneuvon osalta
liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla, josta rangaistuksena on sakko tai
enintään kolme kuukautta vankeutta. Liikennevakuutuslaissa säädetään lisäksi alkoholin tai
muun huumaavan aineen käytön vaikutuksesta vakuutuskorvaukseen.

Mitä seurauksia on liikennevakuutettavalla kevyellä sähköajoneuvolla ilman
liikennevakuutusta tieliikenteessä ajamisesta?

Valvontaan liittyviä kysymyksiä ratkaisee viranomainen ja viime kädessä tuomioistuin, mutta
liikennevakuutuslaissa säädetään sekä vakuutusmaksua vastaavasta maksusta että
laiminlyöntimaksusta, jotka voivat tapauksesta riippuen nousta yhdessä jopa tuhansiin euroihin.

Mitä seurauksia on 30 km/h kulkevalla liikennevakuutetulla sähköisellä liikkumisvälineellä
ajamisesta?

Valvontaan liittyviä kysymyksiä ratkaisee viranomainen ja viime kädessä tuomioistuin, mutta
esimerkin ajoneuvon nopeus ei sovi kevyen sähköajoneuvon määritelmään, joten se pitää
tieliikennekäytössä rekisteröidä vähintään mopoksi (ajoneuvoluokka L1e-B). Jos näin ei ole,
kyseessä on ajo rekisteröimättömällä ajoneuvolla ja ajo-oikeudetta ajo, jos kuljettajalla ei ole
mopon ajamiseen riittävää ajo-oikeutta. Pelkkä liikennevakuutus ei tee tieliikennekelvottomasta
ajoneuvosta tieliikennekelpoista.

Miten todistan, että ajoneuvoni on liikennevakuutettu?

Ajoneuvo on liikennevakuutuslain mukaisesti pystyttävä yksilöimään vakuutussopimuksessa.
Tästä on mahdollista poiketa ainoastaan yritys- ja yhteisötunnuksen omaavan yhteisön osalta.
Yksilöintiin voidaan rekisteröitävien ajoneuvojen rekisteritunnusten sijaan käyttää jotakin muuta
ajoneuvon yksilöintitietoa. Yksilöinti on pystyttävä tekemään liikennevakuutuksen ottamiseksi,
jotta liikennevakuutettava ajoneuvo ei ole käyttökiellossa.

Miten pystyn liikennevakuuttamaan omavalmisteisen sähköisen liikkumisvälineeni, jossa ei
ole runko- tai sarjanumeroa?

Ajoneuvo on liikennevakuutuslain mukaisesti pystyttävä yksilöimään vakuutussopimuksessa.
Tästä on mahdollista poiketa ainoastaan yritys- ja yhteisötunnuksen omaavan yhteisön osalta.
Yksilöintiin voidaan rekisteröitävien ajoneuvojen rekisteritunnusten sijaan käyttää jotakin muuta
ajoneuvon yksilöintitietoa. Yksilöinti on pystyttävä tekemään liikennevakuutuksen ottamiseksi,
jotta liikennevakuutettava ajoneuvo ei ole käyttökiellossa.

Voiko liikennevakuutuksen ottaa toisesta EU-maasta, esimerkiksi Virosta?

Ajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka on Suomessa, on vakuutettava Suomen
liikennevakuutuslain mukaisesti. Ajoneuvon pysyvä kotipaikka on määritelty siten, että sillä
tarkoitetaan valtiota, jossa ajoneuvossa oleva rekisterikilpi, vakuutuskilpi tai tunnistemerkki on
annettu, tai jos näitä ei vaadita, sitä valtiota, jossa ajoneuvon haltijalla on pysyvä asuinpaikka,
taikka jos rekisterikilpeä ei ole tai se on väärä tai laiton, sitä valtiota, jossa liikennevahinko on
tapahtunut.

Voiko sähköisen liikkumisvälineen nettopainoa pienentää purkamalla tai vaihtamalla siihen
kevyempiä osia?

Liikennevakuutuslain muutosesityksessä (HE 10/2024 vp) todetaan, että ajoneuvon nettopaino
voidaan päätellä pääsääntöisesti valmistajan ilmoittamien tietojen perusteella. Ajoneuvon
nettopainolla tarkoitetaan ajoneuvon painoa ajoneuvon ollessa käyttövalmiina. Näin ollen
esimerkiksi ajoneuvon akun paino lasketaan mukaan ajoneuvon nettopainoon. Sen sijaan
kuljettajan painoa, pakkausmateriaalia, erillisiä lisävarusteita tai kuormaa ei laskettaisi mukaan
ajoneuvon nettopainoon. Esityksessä todetaan myös, että mikäli ajoneuvon ominaisuuksia
muutetaan siten, että sen paino ylittää nettopainon, vakuuttamisvelvollisuutta voitaisiin arvioida
ajoneuvon todellisten ominaisuuksien perusteella.

Pitääkö lasten 5 km/h kulkeva yli 25 kg painava sähköinen leikkiauto liikennevakuuttaa?
Kyllä. Liikennevakuutuslaista poistettiin suppeasti tulkittavaksi tarkoitettu aiempi poikkeus
yksikomaan lapsen kuljetettavaksi tarkoitettujen rekisteröintivapaiden ajoneuvojen
vakuuttamisvelvollisuudesta. Käytännössä suurin osa lasten käytettäväksi tarkoitetuista
leikkiajoneuvoista jää myös uuden ajoneuvon määritelmän ja siten
liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolelle.

IMG_E8926_edited.jpg

Lue myös uusimmat sähköajoneuvo uutiset

2.jpg
bottom of page
google-site-verification=2SxvfN7aEp6eBdMQj2ZFfXvzrXpKkFiUuw2to0GVnms